js绑定事件以及事件冒泡

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style type="text/css">
#one{
width: 400px;
height: 400px;
background-color: sandybrown;
}
#two{
width: 300px;
height: 300px;
background-color: yellowgreen;
}
#three{
width: 200px;
height: 200px;
background-color: skyblue;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="one">
<div id="two">
<div id="three"></div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
//1.给标签添加点击事件!
// one.onclick = function(){}; 常用且好理解又好记的方式!!


//2.通过事件监听的方式 给一个标签绑定事件!!最终结果跟方式1是一样一样的!!!
//参数1: 事件的类型, 注意不要带on 事件名本来就不带on
//参数2: 事件发生后会执行的函数
/*参数3: 是事件冒泡时执行还是事件检测时执行
默认不写,值是false 也就是事件冒泡才会执行! 一般都不写!!!
如果设置为true,也就是事件检测的时候执行!!!

*/
/*
one.addEventListener("click", function(){
console.log("one被点击了!!!");
});

one.addEventListener("mouseenter", function(){
console.log("鼠标进入了one");

});

*/


// one.onclick = function(){
// console.log("one被点击啦!!");
// }
//鼠标右键 contextmenu
one.addEventListener("contextmenu", function(){
console.log("one被点击了!!!");
//取消鼠标默认事件样式
event.preventDefault();
}, false);


two.addEventListener("click", function(){
console.log("two被点击了!!!");
//阻止冒泡
// event.cancelBubble = true;
}, false);

three.addEventListener("click", function(){
console.log("three被点击了!!");
//阻止冒泡
// event.stopPropagation();
}, false);

//如果子标签的事件父标签的(记住是事件类型一致-----事件类型一致----------,一旦触发子标签的事件,父标签事件也会被触发!这就是事件冒泡!!
//只要阻止冒泡,标签事件向上传递就不会再触发父标签中同种类型的事件!!!

/*
* 事件的执行过程
* 1.事件检测:从浏览器窗口window对象一层一层向下检测,一直到在页面上检测上此标签,就是事件的检测过程!
*
* 2.事件冒泡:就是从被点击的标签开始向上进行事件传递.一层一层传递给浏览器进行响应!!!
*
*
*/</script>


js绑定事件以及事件冒泡
http://ultracode.cn/2020/12/01/JS/js绑定事件以及事件冒泡/
作者
Win
发布于
2020年12月1日
许可协议